Rakvere Gümnaasium

A+ A A-

Õppesuunad

2017/2018. õppeaastal ootame õpilasi kolme õppesuunda: reaalsuund, humanitaarsuund ning majandussuund.

Kõigis õppesuundades on lisaks riiklikele kohustuslikele kursustele võrdselt lisakursusi riigieksamiainetes: matemaatikas, inglise keeles, eesti keeles. Lisakursused on ka suunaainetes. Õpilasel on võimalik kolme aasta jooksul õppida erinevaid suunaüleseid valikaineid: kehaline kasvatus, usundiõpetus, riigikaitse, „Õppides loon ennast", majandusõpetus, informaatika, joonestamine,  õiguse alused, liiklusõpetus,  avalik esinemine, C-võõrkeel (saksa, vene, prantsuse, soome keel), kirjakunst. Õpilase valitavad kursused algavad 10. klassi 2. poolaastast.

Kõigis õppesuundades on 10. ja 11. klassi kevadel õppepraktika, mille käigus tegeletakse süvendatult suunaainetega, käiakse õppekäikudel, lahendatakse praktilisi ülesandeid.

Reaalsuund

Reaalsuund kannab 1967. aastal alustanud matemaatika-füüsika õppesuuna traditsioone. Kõik selle suuna õpilased õpivad laia matemaatikat ja loodusteaduste suunakursusi. 10. klassi II poolaastaks peavad õpilased koos otsustama, milliseid loodusteaduste suunaaineid nad edaspidistes õpingutes eelistavad (valikus anatoomia, praktiline füüsika, geomorfoloogia, geoinformaatika, "Loodus, tehnoloogia, ühiskond" II, III, keemia, biotehnoloogia).  

Selle suuna õppeained kujundavad järgmisi oskusi:

• oskus vaadelda, mõista ning selgitada loodus-, tehis- ja sotsiaalses keskkonnas eksisteerivaid objekte ning protsesse;

• oskus analüüsida keskkonda kui terviksüsteemi, märgata seal igapäevaelus ette tulevaid probleeme ning kasutades loodusteaduslikke meetodeid neid lahendades;

• oskus väärtustada teadust ja selle tähtsust ühiskonnale;

• oskus koguda erinevaid andmeid, neid analüüsida ja analüüsist järeldusi teha;

• oskus kasutada erinevaid lahenduste strateegiaid.

Õppesuund valmistab ette õpilasi kõrgkoolide loodus- ja täpisteaduslikele erialadele, insenerierialadele. Tehakse koostööd Tallinna Tehnikaülikooliga, kaasates loengute ja laboritundide läbiviimiseks sealseid õppejõude ning laboreid. Selle suuna parimad lõpetajad saavad TTÜsse astumiseks ühe täiendava konkursipunkti. Õpilasi suunatakse TTÜ ja TÜ teaduskooli loodusteaduslikele kursustele, mida arvestatakse valikkursustena. Plaanis on koostööprojektid erinevate Virumaa asutustega, kuhu saaksime korraldada õppekäike, viia läbi õppepraktikat.

Vaata tunnijaotusplaani      

Humanitaarsuund

Humanitaarsuuna eelkäijaks võib pidada kunagist inglise keele õppesuunda.

Selle suuna õpilased saavad valida, kas nad õpivad matemaatikat laia või kitsa matemaatika ainekava järgi. Suunakursused on veel kirjanduses (3 kursust), ajaloos (2 kursust), filosoofias (2 kursust). 

Kolme aasta jooksul läbitakse lisaks kõigile õppesuundadele ühistele võõrkeelte lisakursustele viis A-võõrkeele (inglise keel) lisakursust ja kaks B-võõrkeele keele (saksa või vene keel) lisakursust. Võõrkeelekursused on suunatud tõlkimisoskuste ja -kogemuste omandamisele, eneseväljenduse arendamisele. Õpitakse tundma ka teiste rahvaste kirjandust, kultuuri. Hea tõlkimisoskuse kujunemisele annab tuge eesti keele sõnastusõpetuse lisakursus.

B2-keeleoskustasemega keele kursustel tutvutakse tõlketeooria aluste ning suulise ja kirjaliku tõlkimise eripäraga, õpitakse avaliku esinemise põhimõtteid, omandatakse teoreetilisi ja praktilisi teadmisi giidindusest. Teooria vaheldub praktikaga: tõlgitakse erinevaid tekste, sealhulgas Euroopa Liidu väljastatud dokumente, korraldatakse keelelaager, viiakse läbi võõrkeelseid ekskursioone Rakveres.

B1-keeleoskustasemega keele lisakursused käsitlevad maiskonnalugu, tõlkimise aluseid, samuti teoreetilisi ja praktilisi teadmisi giidindusest.

Selle suuna õppeained aitavad:

• omandada head võõrkeeleoskust;

• kujundada tolerantset isiksust erinevate kultuuride tundmaõppimise kaudu;

• avardada maailmapilti;

• arendada loovust;

• arendada esinemisjulgust ja töötamist meeskonnas;

• oma kodukohta paremini tundma õppida.

Selle õppesuuna valijad võiksid minna edasi õppima võõrkeeli ja kultuuri, ajalugu, ajakirjandust, sotsiaalteadusi, õigusteadust, meediat, tõlkimist jne.

Vaata tunnijaotusplaani

Majandussuund

Majanduse õppesuund on Rakvere Gümnaasiumis alates 1994. aastast.

Majandussuunas on kohustuslike ainete hulgas 8 erinevat majanduse kursust, mille jooksul saadakse põhiteadmised majanduse alusetest ja ettevõtlusest, majandusarvestusest, turundusest ja äriplaani koostamisest. 11. klassist saab õpilane valida täiendavalt mitmete majandusalaste kursuste vahel, näiteks õpilasfirma loomise kursus, organisatsioonikäitumise ja müügitöö kursus.

Majanduse õppesuuna eripäraks on majandussimulatsioonimängude pidev kasutamine õppetöös, õppekäigud ettevõtetesse ja majandusvaldkonna inimeste kutsumine tundidesse või aulaüritustele. Juba traditsiooniliseks on muutunud majandussuuna õpilaste osalemine riiklikel majandusvõistlustel ja mitmesugustes programmides (nt Eesti Titan, Eesti Õpilasfirma, töövarjupäev, majandusolümpiaadid), kus on saavutatud ka väga häid tulemusi. Tehakse koostööd Junior Achievement Eestiga, kes koordineerib Eestis majandusõpet, ning Lääne-Viru Arenduskeskusega. Aastate jooksul on kujunenud välja väga hea koostöö mitmete ettevõtete ning organisatsioonidega, kuhu pea igal aastal õppekäike tehakse, nt Swedbank, Eesti Pank, EV majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Majandussuuna lõpetanud õpilane

• mõistab ettevõtliku mõtteviisi olulisust nii isiklikus elus kui ühiskondlikul tasandil;

• mõistab majanduses toimuvaid protsesse ning oskab majandusalaseid teadmisi rakendad;

• suhtub vastutusrikkalt elukeskkonda ning väärtustab säästvat arengut;

• kaalub ettevõtlust kui üht võimalikku valikut tulevases karjääris.

Selle õppesuuna lõpetanu edasiõppimisvõimalused ei piirdu sugugi vaid majandusvaldkonna erialadega. Kindlasti on võimalik õpitut rakendada ka mis tahes muu valdkonnaga tegeledes, sest majanduselus toimuv on paratamatult seotud paljude eluvaldkondadega.

Vaata tunnijaotusplaani  

Rakvere Gümnaasium | Vabaduse 1, Rakvere 44316, Estonia
Tel + 372 32 23 684 
E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Registrikood: 75025182

© Rakvere Gümnaasium | kõik õigused kaitstud.